Miestne poplatky - poplatok z pobytu

Všeobecne platí, že tento poplatok platia osoby, ktoré nie sú v obci prihlásené a ktoré za odplatu zdržiavajú v tejto obci najviac 60 po sebe idúcich kalendárnych dní u jednotlivého poskytovateľa pobytu. Základom poplatku z pobytu je počet začatých dní pobytu, s výnimkou dňa začiatku pobytu. Sadzba poplatku z pobytu je najviac 50 Kč. Konkrétnu výšku poplatku odporúčame overiť v príslušnej obci. Platcom poplatku z pobytu je poskytovateľ odplatného pobytu (ubytovateľ), ktorý je povinný vybrať poplatok od poplatníka – ubytovanej osoby. Ubytovateľ je ďalej povinný viesť v listinnej alebo elektronickej podobe evidenčnú knihu, do ktorej zapisuje deň začiatku a deň konca pobytu, meno, prípadne mená a priezviská ubytovávaného a jeho a adresu miesta prihlásenia alebo obdobného miesta v zahraničí, dátum narodenia, číslo a druh preukazu totožnosti ubytovávaného, a výšku vybraného poplatku, alebo dôvod oslobodenia od poplatku. Zápisy do evidenčnej knihy musia byť vedené správne, úplne, preukazne, prehľadne, zrozumiteľne, spôsobom zaručujúcim trvalosť zápisov a musia byť usporiadané postupne z časového hľadiska. Vznik povinnosti platiť miestne poplatky vždy odporúčame overiť na príslušnom obecnom úrade či na inom príslušnom orgáne miestnej samosprávy.
Cookies. Vy viete, čo máte robiť, aby vám táto lišta neprekážala.
Tieto webové stránky využívajú súbory cookies. Váš súhlas s využívaním všetkých súborov cookies potvrďte tlačidlom "Súhlasím". Ak chcete upraviť nastavenia, kliknite na tlačidlo "Uložiť nastavenia". Viac informácií o využívaní súborov cookies nájdete tu.
Bezkempu využíva 4 druhy kategórií cookies:
1. Technické cookies
Technické cookies na zabezpečenie fungovania webu. Bez nich to jednoducho nejde. Bez nich si neurobíte rezerváciu a teda nikam neutečiete.
2. Analytické cookies
Analytické cookies nám pomáhajú zbierať anonymné informácie o návštevnosti a interakcii s obsahom na webových stránkach, aby sme mohli zlepšovať používateľské prostredie.
3. Personalizované cookies
Personalizované cookies umožňujú webovým stránkam zapamätať si vaše preferencie a poskytovať vám relevantný obsah a ponuky.
4. Reklamné cookies
Reklamné cookies slúžia na sledovanie vašich online aktivít a prispôsobovanie reklám tak, aby boli relevantné a zaujímavé pre vás.